Lietuvoje vis daugėja mišrių šeimų, tad daugėja ir užsieniečių, gaunančių leidimus gyventi tuo pagrindu, kad jų sutuoktinis yra LR pilietis arba užsienietis, jau turintis leidimą gyventi Lietuvoje. Jei užsienietis - LR piliečio šeimos narys ketina gyventi Lietuvoje ilgiau, nei 3 mėn., būtina pasirūpinti teisėto buvimo dokumentais - teisės gyventi pažymėjimu (ES piliečiams) arba leidimu gyventi (trečiųjų šalių piliečiams). 

Lietuvos piliečio šeimos nariai gali atvykti pas Lietuvoje gyvenantį Lietuvos pilietį arba atvykti kartu su juo užsienio gyventi į Lietuvą. Pirmuoju atveju Lietuvos piliečio šeimos nariai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo, antruojutiek dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, tiek dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo. Kreipiantis dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo reikia įrodyti, jog Lietuvos pilietis su savo šeimos nariu iki atvykimo į Lietuvą gyveno užsienyje. Pagrindinės imigracijos sąlygos susijusios su šeimyninio ryšio, pakankamų lėšų pragyvenimui, gyvenamojo ploto turėjimo Lietuvoje, (ne) teistumo pagrindimu ir vertinimu.  Šeimos nariams nereikia leidimo dirbti – gavę leidimą gyventi, jie gali iš karto pradėti dirbti Lietuvoje.

ES piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė

Šią kortelę užsienietis gali gauti, jei jo sutuoktinis arba partneris LR pilietis yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise ir gali tai įrodyti (t.y., jei jis po 2004 m. gegužės 1 d. gyveno kitoje ES valstybėje narėje (t. y. kitoje ES valstybėje narėje ne atostogavo ar buvo nuvykęs apsipirkti, o vykdė ten kokią nors veiklą (dirbo, mokėsi ir pan.) ir turėjo su ta šalimi ryšių). Ši kortelė taip pat išduodama užsieniečiams, kurių sutuoktinis arba partneris yra ES šalies pilietis, gyvenantis Lietuvoje.

Kokiais kitais atvejais gali būti išduodama ES piliečio šeimos nario kortelė?

 • užsienietis yra LR piliečio sugyventinis, su kuriuo jis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius;
 • užsienietis yra išlaikomas LR piliečio;
 • užsienietis tvarko bendrą namų ūkį su LR piliečiu (pvz., turi bendrą būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartį);
 • užsieniečiui dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė LR piliečio priežiūra.

Kuriam laikui išduodama ES piliečio šeimos nario kortelė?

ES piliečio šeimos nario kortelė išduodama 5 metams arba numatomam gyvenimo Lietuvoje terminui, jei jis trumpesnis nei 5 metai. Jei užsienietis Lietuvoje teisėtai gyveno pastaruosius 5 metus su LR piliečiu, pasinaudojusiu laisvo judėjimo ES teise, jis gali gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę, kuri išduodamai 10-čiai metų.

Kur pateikti prašymą ES piliečio šeimos nario kortelei?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pateikti prašymą išduoti (pakeisti) ES piliečio šeimos nario kortelę. Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl ES piliečio šeimos nario kortelės išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei dokumentų originalus. Dėl ES piliečio šeimos nario kortelės išdavimo (keitimo) turite rezervuotu laiku kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių. 

Valstybės rinkliava už ES piliečio šeimos nario kortelės įforminimą

Privaloma sumokėti 60 Eur valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti kortelę tvarkymą, 40 Eur – už dokumentų pakeisti kortelę tvarkymą. Daugiau informacijos – Migracijos departamento tinklapyje.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Galiojantį kelionės dokumentą ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jei užsieniečiui netaikomas bevizis režimas (pvz. viza, leidimas gyventi, išduotas Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje narėje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė, išduota kitoje ES valstybėje narėje).
 2. Dokumentą/-us, patvirtinantį, kad LR pilietis, su kuriuo ar pas kurį atvyksta gyventi šeimos narys ar kitas asmuo, pasinaudojo laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise (pvz., turėtą leidimą gyventi, socialinio draudimo pažymėjimą, darbo sutartį, nuomos sutartį ar pan.)
 3. Santuokos liudijimą arba registruotos partnerystės sutartį (santuoka turi būti sudaryta užsienyje). 

PASTABA: Jeigu užsienietis atvyksta pas ne Lietuvos, o kitos ES valstybės pilietį, pilną reikiamų pateikti dokumentų sąrašą rasite Migracijos departamento svetainėje.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti ES valstybėje, Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Kiek laiko nagrinėjamas užsieniečio prašymas dėl ES piliečio šeimos nario kortelės išdavimo ir keitimo?

ES valstybės narės piliečio šeimos nario prašymas dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai dienos.

Skaityti plačiau apie ES piliečio šeimos nario kortelę

Leidimas laikinai gyventi (trečiųjų šalių piliečiams)

Jeigu Lietuvos Respublikoje gyvena asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, nepasinaudojęs laisvo judėjimo teise arba užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, asmuo gali gauti leidimą laikinai gyventi (LLG).

Kuriam laikui išduodamas LLG?

Užsieniečiui, kuris šeimos susijungimo tikslu atvyksta pas užsienietį, turintį leidimą nuolat gyventi, arba pas Lietuvos Respublikos pilietį, leidimas laikinai gyventi išduodamas vieniems metams, o keičiamas 2 metams. Užsieniečiui šeimos susijungimo atveju leidimas laikinai gyventi išduodamas tokiam pačiam laikotarpiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas užsieniečiui, pas kurį atvykstama šeimos susijungimo tikslu.

Kur pateikti prašymą leidimui laikinai gyventi?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pateikti prašymą išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi ir pridėti prie šio prašymo dokumentų skaitmenines kopijas. Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei dokumentų originalus. Dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (keitimo) turite rezervuotu laiku kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių.

Valstybės rinkliava už LLG įforminimą

Už prašymo išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą užsienietis privalo sumokėti 160 Eur dydžio valstybės rinkliavą (320 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Daugiau informacijos apie tai, kas yra atleistas nuo valstybės rinkliavos rasite čia.

Valstybės rinkliava mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų (įmokos kodas – 5740) arba teikiant dokumentų originalus leidimui laikinai gyventi Migracijos Departamente.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. prašymas (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS);
 2. galiojantis kelionės dokumentas;
 3. santuoką patvirtinantis dokumentas, jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuokos sudarymą, arba registruotos partnerystės sutartis;
 4. dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį (pragyvenimo lėšų dydis yra 1 minimali mėnesinė alga per mėnesį. Lėšų turi pakakti visam prašomo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui arba bent vieneriems metams);
 5. dokumentas apie gyvenamąją vietą. Jeigu teikiate prašymą išduoti pirmąjį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamąją vietą galite deklaruoti savo pasirinkimu:
  • Migracijos departamente, rezervuotu vizito laiku atvykus pateikti prie prašymo išduoti leidimą gyventi pridėtų dokumentų originalus ir biometrinius duomenis;
  • seniūnijoje ar savivaldybėje per 1 mėnesį nuo leidimo gyventi, atsiėmimo. Jeigu pasirinkote šį variantą, per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pildant prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi turite patvirtinti, kad pasižadate deklaruoti gyvenamąją vietą tinkamoje gyvenamojoje patalpoje. Pasižadėjimo formą rasite čia.
 6. pažyma dėl (ne)teistumo. Reikia tik kreipiantis dėl pirmojo leidimo laikinai gyventi. Tai yra užsienio valstybių, kuriose iki atvykimo į Lietuvą gyvenote pastaruosius 2 metus (išskyrus, kai gyvenimas truko trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), kompetentingų institucijų išduotos pažymos, kurios turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo dienos;
 7. dokumentas dėl sveikatos draudimo (sveikatos draudimo nereikia, jeigu už jus mokomos privalomojo sveikatos draudimo įmokos).
  • draudimas turi garantuoti būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl jūsų grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą;
  • draudimas turi galioti visą prašomo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį arba bent vienerius metus.

Atvykus rezervuotu laiku į Migracijos departamentą užsieniečio buvimas Lietuvoje turi būti teisėtas.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti ES valstybėje, Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Per kiek laiko išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Prašymai išduoti LLG bendra tvarka turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo, o prašymai išduoti LLG skubos tvarka – ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo dienos. (nuo 2023 m. nesant Lietuvoje dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo galėsite pateikti per išorės paslaugų teikėją).

Skaityti plačiau apie leidimą laikinai gyventi

Leidimas nuolat gyventi (trečiųjų šalių piliečiams)

Kokiais atvejais užsienietis gali gauti leidimą nuolat gyventi?

Jeigu užsienietis atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys, jis gali iš karto gauti LNG jeigu teikia dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi Migracijos Departamentui per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos piliečio atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos. Atvykimas kartu su LR piliečiu nereiškia, jog privalu fiziškai kirsti sieną drauge, grįžti vienu lėktuvu ar automobiliu; laikoma, kad jie atvyksta kartu, jei LR pilietis kartu su savo šeimos nariais gyveno užsienio valstybėje ir visi kartu persikelia gyventi į Lietuvą.

Kuriam laikui išduodamas leidimas nuolat gyventi?

Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Kur pateikti prašymą leidimui nuolat gyventi?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pateikti prašymą išduoti (pakeisti) leidimą nuolat gyventi ir pridėti prie šio prašymo dokumentų skaitmenines kopijas. Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei dokumentų originalus. Dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo (keitimo) turite rezervuotu laiku kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių. 

Valstybės rinkliava už LNG įforminimą

Už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą užsienietis privalo sumokėti 160 Eur dydžio valstybės rinkliavą; 320 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka (keičiant leidimą nuolat gyventi  45 Eur dydžio valstybės rinkliavą; 90 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Daugiau informacijos apie tai, kas yra atleistas nuo valstybės rinkliavos rasite čia.

Valstybės rinkliava mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų (įmokos kodas – 5740) arba teikiant dokumentų originalus leidimui laikinai gyventi Migracijos Departamente.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. prašymas (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS);
 2. galiojantis kelionės dokumentas;
 3. Lietuvos Respublikos piliečio laisvos formos prašymas išduoti Jums leidimą nuolat gyventi kaip šeimos nariui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką gyventi kartu ir kartu gyvenančiam;
 4. dokumentai, patvirtinantys, kad Lietuvos Respublikos pilietis, prieš su Jumis atvykdamas gyventi į Lietuvos Respubliką, gyveno užsienio valstybėje;
 5. dokumentai, patvirtinantys, kad esate Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys;
 6. pažyma dėl (ne)teistumo. Reikia tik kreipiantis dėl pirmojo leidimo nuolat gyventi. Tai yra užsienio valstybių, kuriose iki atvykimo į Lietuvą gyvenote pastaruosius 2 metus (išskyrus, kai gyvenimas truko trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), kompetentingų institucijų išduotos pažymos, kurios turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo dienos;
 7. dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį (pragyvenimo lėšų dydis yra 1 minimali mėnesinė alga per mėnesį. Lėšų turi pakakti visam prašomo leidimo nuolat gyventi galiojimo laikotarpiui arba bent vieneriems metams);
 8. dokumentas dėl sveikatos draudimo (sveikatos draudimo nereikia, jeigu už jus mokomos privalomojo sveikatos draudimo įmokos)
  • draudimas turi garantuoti būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl Jūsų grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą; ir
  • draudimas turi galioti visą Jūsų buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį.

Atvykus rezervuotu laiku į Migracijos departamentą užsieniečio buvimas Lietuvoje turi būti teisėtas.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti ES valstybėje, Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Per kiek laiko išduodamas leidimas nuolat gyventi?

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi turi būti išnagrinėtas: bendra tvarka – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos; skubos tvarka – ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo pateikimo dienos. 

Skaityti plačiau apie leidimą nuolat gyventi

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2023-09-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):