Leidimas laikinai gyventi

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi arba LLG) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Kokiais pagrindais išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Kuriam laikui išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas vieneriems, dvejiems ar trejiems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.

Kur pateikti prašymą leidimui laikinai gyventi?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pateikti prašymą išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi ir pridėti prie šio prašymo dokumentų skaitmenines kopijas. Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei dokumentų originalus. Dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (keitimo) turite rezervuotu laiku kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių.

(Nuo 2023 m. nesant Lietuvoje dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo galėsite pateikti ir per išorės paslaugų teikėją).

Valstybės rinkliava už LLG įforminimą

Už prašymo išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą užsienietis privalo sumokėti 160 Eur dydžio valstybės rinkliavą (320 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Daugiau informacijos apie tai, kas yra atleistas nuo valstybės rinkliavos rasite čia.

Valstybės rinkliava mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų (įmokos kodas – 5740) arba teikiant dokumentų originalus leidimui laikinai gyventi Migracijos Departamente.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą laikinai gyventi?

Dokumentų sąrašas priklauso nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindo tuomet dėl tikslaus dokumento sąrašo rekomenduojame susisiekti su mumis arba ieškoti informacijos Migracijos Departamento puslapyje.

Preliminarus dokumentų sąrašas:

 1. prašymas (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS);
 2. galiojantis kelionės dokumentas;
 3. leidimo laikinai gyventi išdavimą pagrindžiantys dokumentai;
 4. dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį (pragyvenimo lėšų dydis yra 1 minimali mėnesinė alga (0,5 MMA studentams arba nepilnemečiams) per mėnesį. Lėšų turi pakakti visam prašomo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui arba bent vieneriems metams);
 5. dokumentas apie gyvenamąją vietą. Jeigu teikiate prašymą išduoti pirmąjį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamąją vietą galite deklaruoti savo pasirinkimu: 
  • Migracijos departamente, rezervuotu vizito laiku atvykus pateikti prie prašymo išduoti leidimą gyventi pridėtų dokumentų originalus ir biometrinius duomenis;
  • seniūnijoje ar savivaldybėje per 1 mėnesį nuo leidimo gyventi, atsiėmimo. Jeigu pasirinkote šį variantą, per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pildant prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi turite patvirtinti, kad pasižadate deklaruoti gyvenamąją vietą tinkamoje gyvenamojoje patalpoje. Pasižadėjimo formą rasite čia.
 6. pažyma dėl (ne)teistumo. Reikia tik kreipiantis dėl pirmo leidimo laikinai gyventi ir tik tuo atveju, jeigu esate vyresnis negu 14 metų. Tai yra užsienio valstybių, kuriose iki atvykimo į Lietuvą gyvenote pastaruosius 2 metus (išskyrus, kai gyvenimas truko trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), kompetentingų institucijų išduotos pažymos, kurios turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo dienos. PASTABA: užsieniečiai, ketinantys dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, gali pateikti tik rašytinį pareiškimą apie tai, kad nėra teisti valstybėje, iš kurios atvyksta;
 7. dokumentas dėl sveikatos draudimo (sveikatos draudimo nereikia, jeigu už jus mokomos privalomojo sveikatos draudimo įmokos).
  • draudimas turi garantuoti būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl jūsų grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą;
  • draudimas turi galioti visą prašomo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį arba bent vienerius metus.

Atvykus rezervuotu laiku į Migracijos departamentą užsieniečio buvimas Lietuvoje turi būti teisėtas.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti ES valstybėje, Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Per kiek laiko išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Prašymai išduoti LLG bendra tvarka turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 4 mėnesius (nuo 2023 m. per 3 mėnesius) nuo prašymo pateikimo, o prašymai išduoti LLG skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius (nuo 2023 m. per 45 kalendorines dienas) nuo prašymo pateikimo dienos. Kai kuriais pagrindais, LLG gali būti išduodamas greičiau, pvz., leidimas laikinai gyventi studijų pagrindu, mėlynoji kortelė.

Sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo turi būti priimtas ir leidimas laikinai gyventi pakeistas: bendra tvarka  ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos; skubos tvarka – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.  

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2023-08-04
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):