Mokyklos

Mokslas Lietuvoje yra privalomas vaikams nuo 7 (kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina septyneri) iki 16 metų. Į pirmą klasę gali ateiti ir šešiamečiai, jei vaikas metais anksčiau buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Savivaldybių mokyklose mokslas yra nemokamas. Privačių mokyklų kainų spektras gali būti labai platus - nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų.

Vaikai, grįžę iš užsienio, į klases yra integruojami pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Jei reikia, jam teikiama pagalba: parengiamas integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar pamokos. Tokių vaikų ugdymui finansuoti iš mokinio krepšelio skiriama 30 proc. daugiau lėšų.

Mokyklai, kurioje vaikas norėtų mokytis, reikia pateikti:

  • prašymą;
  • mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą (jei išduotas ne lietuvių kalba, reikia pateikti vertimą);
  • kitus dokumentus, kuriuos kiekviena mokykla nusistato individualiai;
  • visi mokiniai kasmet savo mokyklai turi pateikti medicininę pažymą.

Tėvai su mokykla pasirašo mokymo sutartį. Sutartyje fiksuojami šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai, pvz., dėl galimybės vaikui papildomai mokytis lietuvių kalbos, dėl švietimo pagalbos teikimo, dėl vaiko dalyvavimo popamokinėje veikloje ir kt.

Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobilioje grupėje. Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę.

Užsienyje baigtą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą arba jų dalį, taip pat baigtą vidurinio ugdymo programos dalį įvertina pati mokykla.

Kai kurios Lietuvos savivaldybės turi įdiegusios elektronines registravimo į mokyklas sistemas. Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai mokykloms gali būti teikiami internetu:

Mokyklos, turinčios patirties priimant iš emigracijos grįžtančius vaikus

Mokslas užsienio kalba

Galimybę mokytis anglų kalba suteikia:

          ir kitos mokyklos.

Galimybę baigti vidurinio ugdymo programą anglų kalba taip pat suteikia:

Anglų kalba taip pat mokoma tarptautinio bakalaureato (angl. international baccalaureate – IB) klasėse. Tai vidurinio ugdymo (III ir IV gimnazijos klasės) programa, skirta 16–19 metų mokiniams, išsiskirianti aukštais vertinimo kriterijais, akademiniais iššūkiais bei siekianti atliepti mokinių intelektualinius, emocinius, socialinius ir fizinius poreikius. Ji vykdoma anglų kalba, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, mokomasi iš specialių šiai programai skirtų vadovėlių, ją pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai.

Šiuo metu tokią programą Lietuvoje įgyvendina Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje, Šiaulių Didždvario, Kauno jėzuitų, Kauno Jono JablonskioTauragės „Versmės“ gimnazijos, Vilniaus bei Klaipėdos licėjai. Nuo 2021 m. rugsėjo ji vykdoma ir Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Prancūzų kalba galima mokytis Vilniaus tarptautiniame prancūzų licėjuje.

Tautinių mažumų mokyklose mokoma lenkų, rusų, baltarusių kalbomis, ten ugdymas vyksta dvikalbiu metodu.

Vilniaus lietuvių namai

Nemažai lietuvių šeimų, gyvenančių užsienyje, savo vaikams parenka Vilniaus lietuvių namus. Tai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigta gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas. Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų.

Jeigu Jus domina mokslas užsienio kalba tam tikroje savivaldybėje, kreipkitės į savivaldybės švietimo skyrių pagal savo gyvenamąją vietą arba susisiekite su mūsų konsultantais.

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):