Privalomoji karo tarnyba

Lietuvoje nuo 2015 m. pradžios atnaujinta šauktinių kariuomenė. Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia šaukiami jaunuoliai (vaikinai ir merginos), kurie patys pareiškia norą atlikti tarnybą. Jei nepakanka savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka šaukiami karo prievolininkai nuo 18 iki 23 metų (įskaitytinai). Šaukiamųjų sąrašai pagal regionus sudaromi atsitiktine tvarka naudojantis kompiuterine programa. Karo prievolininkų sąrašai skelbiami čia. Karo prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą.

2023 metų šaukimo planą galite matyti čia.

Pateikti prašymą galite čia.

Tarnaujantiems valstybė garantuoja visas socialines garantijas. Taip pat kariams mokamos mėnesinės išmokos. Baigus karinę tarnybą, mokamos ir kaupiamosios išmokos, kurių dydis priklauso nuo rezultatų ir nuo to, ar kariai buvo pašaukti privaloma tvarka, ar atvyko savo noru.

Karo prievolę galima atidėti, jei:

  • asmuo mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;
  • karo prievolės atlikimu bus padaroma neproporcingai didelė žala jo visuomeniniams ar asmeniniams interesams;
  • asmenys vieni augina nepilnametį vaiką ar yra tėvystės atostogose;
  • esant laikinų sveikatos sutrikimų;
  • kitais numatytais atvejais.

Jei asmuo yra įtraukiamas į šauktinių sąrašus, bet turi pagrindą karo prievolę atidėti, tai patvirtinančius dokumentus jis turi pateikti regioniniams Karo prievolės ir komplektavimo skyriams. Daugiau informacijos apie tarnybos atidėjimą.

Ar mane gali pašaukti į karo tarnybą, jei gyvenu užsienyje?

Karo prievolininkai yra visi karo prievolę turintys Lietuvos Respublikos pilnamečiai piliečiai (nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Lietuvoje, ar užsienyje), išskyrus neveiksnius asmenis; neįgaliuosius; asmenis, pripažintus netinkamais tarnybai dėl sveikatos; asmenis, perkeltus į dimisiją; moteris (išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis). Vis dėlto šaukiant atlikti privalomąją karinę tarnybą, taip pat atsižvelgiama į tai, ar toks šaukimas nepadarytų neproporcingai didelės žalos šaukiamojo asmeniniams ar visuomeniniams interesams. Karo prievolės įstatymo pakeitimai numato, kad karo prievolininkai, išvykę į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo el. paštu informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

Patekau į šaukiamųjų sąrašus ir gyvenu užsienyje, ką daryti?

Karo prievolininkas privalo atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių arba nuotoliniu būdu pateikti reikalingus dokumentus ir informaciją. 

Susisiekti ir pateikti reikalingus dokumentus ir duomenis Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui galima asmeniškai arba per įgaliotą asmenį (notaro arba per www.igaliojimai.lt):

  • atvykus ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • atsiųsti registruota pašto siunta, kartu atsiunčiant galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pateikti elektroninių paštu pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kartu pateikiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pateikti per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą, būtinai nurodant vardą, pavardę, gimimo datą ir savo eilės numerį Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše, arba kartu pateikiant galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami lietuvių arba anglų kalbomis, dokumentai kitomis užsienio kalbomis turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti kartu su dokumentų originalais (užtenka pasirašyti vertimą atlikusio vertėjo ar patvirtinti vertimų biuro.

Esu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis, deklaravau išvykimą iš Lietuvos. Ar man reikės atlikti privalomąją karo tarnybą?

Kiekvienas Lietuvos pilietis turi konstitucines piliečio teises ir pareigas, tarp jų ir karo prievolę, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Vien tik išvykimas (išvykimo deklaravimas) neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų, kadangi karo prievolė kyla iš Lietuvos pilietybės turėjimo. Dvigubos pilietybės turėjimas taip pat neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų.

Daugiau informacijos apie karo tarnybą, gyvenantiems užsienyje, galite rasti čia.

Krašto apsaugos ministerija taip pat yra įsteigusi nemokamą konsultacinį numerį besikreipiantiesiems dėl privalomosios karinės tarnybos – 8 800 12340 (skambinantiems Lietuvoje), +370 706 76 854 (skambinant iš užsienio), konsultuotis taip pat galima el. paštu sauktiniai@mil.lt. Regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių kontaktus galite rasti čia.

Informacija parengta pagal Krašto apsaugos ministerijos duomenis

Informacija atnaujinta: 2023-01-18
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):