Privalomoji karo tarnyba

Dėl įtemptos tarptautinės situacijos Lietuvoje nuo 2015 m. pradžios atnaujinta šauktinių kariuomenė. Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia šaukiami jaunuoliai (vaikinai ir merginos), kurie patys pareiškia norą atlikti tarnybą. Jei nepakanka savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka šaukiami karo prievolininkai nuo 18 iki 23 metų (įskaitytinai). Šaukiamųjų sąrašai pagal regionus sudaromi atsitiktine tvarka naudojantis kompiuterine programa. Karo prievolininkų sąrašai skelbiami internete adresu https://sauktiniai.karys.lt/. Karo prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą.

Tarnaujantiems valstybė garantuoja visas socialines garantijas. Taip pat kariams mokamos mėnesinės išmokos. Baigus karinę tarnybą, mokamos ir kaupiamosios išmokos, kurių dydis priklauso nuo rezultatų ir nuo to, ar kariai buvo pašaukti privaloma tvarka, ar atvyko savo noru.

Karo prievolę galima atidėti, jei:

  • asmuo mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;
  • karo prievolės atlikimu bus padaroma neproporcingai didelė žala jo visuomeniniams ar asmeniniams interesams;
  • asmenys vieni augina nepilnametį vaiką ar yra tėvystės atostogose;
  • esant laikinų sveikatos sutrikimų;
  • kitais numatytais atvejais.

Jei asmuo yra įtraukiamas į šauktinių sąrašus, bet turi pagrindą karo prievolę atidėti, tai patvirtinančius dokumentus jis turi pateikti regioniniams Karo prievolės ir komplektavimo skyriams.

Ar mane gali pašaukti į karo tarnybą, jei gyvenu užsienyje?

Karo prievolininkai yra visi karo prievolę turintys Lietuvos Respublikos pilnamečiai piliečiai (nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Lietuvoje, ar užsienyje), išskyrus neveiksnius asmenis; neįgaliuosius; asmenis, pripažintus netinkamais tarnybai dėl sveikatos; asmenis, perkeltus į dimisiją; moteris (išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis). Vis dėlto šaukiant atlikti privalomąją karinę tarnybą, taip pat atsižvelgiama į tai, ar toks šaukimas nepadarytų neproporcingai didelės žalos šaukiamojo asmeniniams ar visuomeniniams interesams. Karo prievolės įstatymo pakeitimai numato, kad karo prievolininkai, išvykę į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo el. paštu informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

Kelionės išlaidų kompensavimas

Užsienyje gyvenančių karo prievolininkų kelionių išlaidas dalinai kompensuoja valstybė. Jos kompensuojamos šiais atvejais: kelionių iš gyvenamosios vietos pasitikrinti sveikatą ir atgal bei iš gyvenamosios vietos į paskirtą privalomosios karo tarnybos vietą išlaidos, taip pat kelionės į karo prievolę administruojančią instituciją, jei esant būtinybei karo prievolininkas būtų pakviestas atvykti.

  • Jei šauktinio gyvenamoji vieta yra Europoje (valstybės išvardintos Vyriausybės nutarimo priede), jam bus  kompensuojama pagal pateiktus kelionės bilietus, bet ne daugiau kaip 101,4 eurų už vieną kelionę.
  • Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje ir ji nėra nė vienoje Vyriausybės nutarimo priede išvardintoje užsienio valstybėje, jam bus kompensuojama pagal pateiktus kelionės bilietus, bet ne daugiau kaip 390 eurų.

Kelionės išlaidos karo prievolininkams bus kompensuojamos po to, kai jis regioniniam Karo prievolės ir komplektavimui skyriui, kuriame jis atlieka šaukimo procedūras, pateiks prašymą  kartu su patirtas kelionės išlaidas patvirtinančiais dokumentais (bilietais, čekiais, kt.). Tokių bilietų nepateikus, jei karo prievolininkas vyksta  nuosavu transportu, jam kelionės išlaidos bus kompensuojamos pagal Krašto apsaugos ministro nustatytus 1 km važiavimo nuosavu transportu kompensavimo dydžius (1 km. - 0,06 euro).

Karo prievolininkas, patekęs į šaukiamųjų sąrašus, gali pateikti prašymą, pagrįstą įrodymais, regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui (galima ir nuotoliniu būdu, jų kontaktai – https://www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14) dėl tarnybos atidėjimo dėl neproporcingai didelės žalos jo interesams ir jo prašymas būtų svarstomas specialios komisijos.

Daugiau informacijos apie privalomąją karinę tarnybą galite rasti www.karys.lt bei Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Krašto apsaugos ministerija taip pat yra įsteigusi nemokamą konsultacinį numerį besikreipiantiesiems dėl privalomosios karinės tarnybos – 8 800 12340 (skambinantiems Lietuvoje), konsultuotis taip pat galima el. paštu sauktiniai@mil.lt. Regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių kontaktus galite rasti čia.

Informacija parengta pagal Krašto apsaugos ministerijos duomenis

Informacija atnaujinta: 2021-01-18
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!