Dirbusiems ES, EEE, JK ar Šveicarijoje

Asmeniui, įgijusiam stažo daugiau nei vienoje ES, EEE valstybėse narėse, JK ar Šveicarijoje, kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje valstybėje įgytą stažą vadovaudamasi savo nacionaline teise, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje tas asmuo gyvena. Jei dirbote keliose ES šalyse, gali būti, kad įgijote teisę gauti pensiją kiekvienoje iš jų. Tokiu atveju šalis, kurioje sukaupėte pensiją perves Jums ją ir tuo atveju, jei gyvensite Lietuvoje. Iš anksto kreiptis į „Sodrą“ dėl kitose valstybėse įgyto stažo nereikia. Tačiau išvykstant iš užsienio valstybės reikia informuoti atitinkamas jos institucijas.

Norint gauti senatvės pensiją Lietuvoje reikia turėti minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Apskaičiuojant asmens įgytą stažą, sumuojamas jo stažas įgytas visose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje.  Tokiu būdu bus nustatyta, ar Jūs turite teisę gauti pensiją ir sukaupto stažo Jums pakanka. Jei pakanka, toliau jau kiekviena valstybė pagal joje sukauptą stažą ir turėtas pajamas apskaičiuos pensijos, kuri Jums bus mokama, dalį. Tad jeigu Lietuvoje asmuo buvo dirbęs, pavyzdžiui, 10 metų, o likusius 5 (ar daugiau) užsienyje – jam senatvės pensija Lietuvoje taip pat priklausys. Tiesa, piniginė jos išraiška bus skaičiuojama tik pagal Lietuvoje sukauptą darbo stažą. T.y. kiekviena valstybė sukauptą pensijos dalį moka atskirai, proporcingai tam laikotarpiui, kuris buvo dirbtas toje šalyje. 

Asmuo, kuriam sukako senatvės pensijos amžius, teritoriniame Sodros skyriuje pildydamas prašymą gauti senatvės pensiją Lietuvoje nurodo, jog yra dirbęs ES, EEE valstybėse narėse, JK ar Šveicarijoje ir nori gauti pensiją į lietuvišką sąskaitą. Tuomet Sodros Užsienio išmokų tarnyba veikia kaip tarpininkas – persiunčia asmens užklausą atitinkamoms užsienio valstybėms, kuriose asmuo dirbo ir gauna dokumentus, liudijančius apie asmens sukauptą socialinio draudimo stažą ir teisę gauti pensiją bei konkrečią sumą iš užsienio valstybės. Užsienio valstybė pati mokės senatvės pensiją tiesiogiai asmeniui į sąskaitą. Pervedimo išlaidų padengimo tvarką kiekviena valstybė nusistato atskirai. Pvz.: Lietuvoje visus su lėšų pervedimu į užsienį susijusius mokesčius sumoka Sodra. 

Jei anksčiau ar vėliau sukankate senatvės pensijos amžių pagal kitos valstybės, kurioje turite įgijęs senatvės pensijos stažo, teisę, dėl pensijos skyrimo reikia kreiptis į savo gyvenamosios valstybės kompetentingą įstaigą. Jei asmuo grįžta į Lietuvą jau įgijęs teisę gauti visą ar dalį pensijos kitoje šalyje ir atitiks reikalavimus gauti pensiją Lietuvoje, suėjus pensiniam amžiui jam bus mokamos abi pensijos – tiek iš Lietuvos, tiek iš kitos užsienio šalies

ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje gyvenantiems asmenims, taikomas išmokų eksporto principas. Tai reiškia, kad žmogui persikėlus iš vienos minėtų valstybių į kitą, pensijos mokėjimą jam tęsia pensiją paskyrusi valstybė.

Informacija atnaujinta: 2022-12-05
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):