Stažo sumavimas iš ne ES, EEE šalių, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos

Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Kanada, kuriomis vadovaujantis, yra skiriamos ir mokamos pensijos.

Jei persikeliate gyventi į Lietuvą iš Rusijos, jau gaudami šioje valstybėje paskirtą pensiją, tuomet pensijos mokėjimas Rusijoje nutraukiamas ir pensija skiriama Lietuvoje. Jei dirbote Rusijoje, bet dar nesate pensijos gavėjas, Rusijos Federacijoje įgytą stažą Lietuva įskaitys, skirdama pensiją pagal Lietuvos įstatymus.

Jegu grįžtate iš Kanados, ir turite įgijęs darbo stažą Lietuvoje ir Kanadoje, kiekviena valstybė skirs ir mokės pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą. Jeigu asmuo neturi teisės į išmoką, nes abiejose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo, tokio asmens teisė į pensiją nustatoma susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą. Jei ir susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą jo nepakanka, išmokai paskirti, atsižvelgiama į stažą, įgytą trečioje valstybėje, jei su ja Kanada ar Lietuva turi tarptautines sutartis.

Dvišalė sutartis su Moldova numato, kad asmeniui, turinčiam abiejų valstybių teritorijoje įgytą stažą, kiekviena valstybė skiria pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą. Abiejose valstybėse įgytas darbo stažas gali būti sumuojamas, jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes abiejose sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo. Sovietinį darbo stažą įskaito ta valstybė, kurios teritorijoje jis yra ilgesnis.

Persikėlimo į Lietuvą iš Baltarusijos ir Ukrainos atveju, asmeniui turinčiam abiejų valstybių teritorijoje įgytą stažą, kiekviena valstybė skiria pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą. Jei asmuo neturi teisės į pensiją, nes abiejose sutartį pasirašiusiose valstybėse ar vienoje iš jų neįgijo reikalaujamo stažo, tuomet įvertinamas abiejose valstybėse įgytas stažas.

Kitos šalys. Dėl pensijos mokėjimo iš valstybių, su kuriomis nėra sudarytos sutartys, pats asmuo turi gauti informaciją iš įstaigų, kurios jam mokėjo pensijas, gyvenant tose valstybėse, ar kuriose asmuo dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas. Pensijos mokėjimo klausimus šios valstybės spręs pagal jose galiojančius teisės aktus.

Informacija atnaujinta: 2021-12-09
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):