Užimtumo tarnyba

Užsienyje esantis Lietuvos pilietis, dar iki grįždamas į Lietuvą, Užimtumo tarnybos (UT) internetiniame puslapyje gali rasti informacijos apie laisvas darbo vietas, situaciją darbo rinkoje ir jos tendencijas. Taip pat asmuo gali susipažinti su įsidarbinimo galimybėmis bei darbo rinkai aktualių profesijų grupių pasiūlos ir paklausos situacija skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Grįžęs į Lietuvą, ieškantis darbo asmuo gali registruotis teritoriniame UT skyriuje (pagal faktinę gyvenamąją vietą).

Registruodamiesi UT, turite pateikti šiuos dokumentus:

  • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);
  • išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
  • U2 dokumentą, jei jums kitoje šalyje buvo skirta nedarbo socialinio draudimo išmoka ir norite ją eksportuoti į Lietuvą.

Jei kvalifikaciją įgijote kitoje šalyje, reikalingi šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu). Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras, užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertinimą – Lietuvos mokslo taryba.

Informaciją apie registraciją UT rasite čia.

UT apdraudžia užsiregistravusį asmenį privalomuoju sveikatos draudimu, padeda įsidarbinti, organizuoja mokymus, persikvalifikavimo programas. Apdraustasis įsipareigoja periodiškai (vidutiniškai kas dvi savaites) lankytis teritoriniame UT padalinyje, aktyviai ieškoti darbo. Teritorinės UT specialistai taip pat informuos apie profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas bei tvarką, kvalifikacijų paklausą ir poreikių prognozes. Daugiau apie persikvalifikavimą skaitykite skiltyje Profesinis mokymas.

Ieškantys darbo gali registruotis duomenų bazėje, kuri bus matoma darbdaviams:

  • Bendrame CV duomenų banke;
  • Talentų banke – aukštos kvalifikacijos darbuotojams, mokantiems bent vieną užsienio kalbą ir turintiems 2 metus profesinės patirties ar baigiamųjų kursų studentams;
  • Senjorų banke – pageidaujantiems įsidarbinti vyresnio ar pensinio amžiaus asmenims.

UT įgyvendina įvairias programas, skirtas didinti jaunimo užimtumą

Jaunimo darbo centrai informuoja ir konsultuoja darbo ieškančius jaunus asmenis, organizuoja informacinio ir mokomojo pobūdžio kursus, renginius jaunimui, teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas profesiją besirenkantiems jaunuoliams. Čia dalyvauti gali visi norintys, registracija nėra privaloma, paslaugos nemokamos.

Jaunimo garantijos. Iniciatyvos tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę. Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis gali pasinaudoti jaunimas iki 29 metų. Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujantiems jauniems bedarbiams iki 29 metų, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, Užimtumo tarnyba siūlo paslaugų ir priemonių paketus, kuriuos  sudaro ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės bei integravimo į darbo rinką priemonės. Paslaugos ir priemonės teikiamos sistemiškai per 4 mėnesius nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, įgyvendinant keturis Jaunimo garantijų iniciatyvos etapus.

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) darbo mobilumo programa yra profesinio judumo skatinimo priemonė, padedanti spręsti judumo ES uždavinius ir remianti darbo ieškančius asmenis, kuriems reikia pagalbinių paslaugų siekiant savo tikslo. Ja siekiama padėti ES piliečiams, kuriems reikia individualios pagalbos ieškant darbo, profesinės praktikos ar pameistrystės galimybių kitoje ES šalyje, Norvegijoje arba Islandijoje, taip pat padėti darbdaviams rasti motyvuotų ir kvalifikuotų darbuotojų. Pagal šią programą gali būti teikiama tikslinė finansinė parama. Programos lėšomis gali būti finansuojami kalbų kursai, kvalifikacijos pripažinimo paslaugos, kelionių ir gyvenimo išlaidos.

Patarimai darbo ieškančiam jaunimui

Taip pat UT vykdo kitus projektus:

TAPK –  Tavo ateities perspektyvų kūrimas. Projekto tikslas – padėti bedarbiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius, įgyti kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją ir integruotis į darbo rinką. Projekto metu asmenys įtraukiami į paramos mokymuisi priemones ir remiamą įdarbinimą. Be to, projekto dalyviai, pasinaudodami paramos judumui priemone, galės įsidarbinti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos.

Būk verslus. Projekto tikslas - Tikslas – padidinti darbo neturinčių asmenų užimtumą, remiant darbo vietų steigimą. Projekto metu projekto tikslinei grupei priklausantys asmenys gali gauti finansavimą verslo pradžiai

Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklas padeda ir pataria ieškantiems darbo asmenims, kurie nori dirbti Lietuvoje ar kitose ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje, apie atitinkamas laisvas darbo vietas ir padeda rašyti prašymus bei gyvenimo aprašymus pagal rekomenduojamą Europos CV formą. Ieškantiems darbo asmenims leidžiama užregistruoti savo gyvenimo aprašymą EURES darbo mobilumo portalo EURES CV duomenų bazėje. Daugiau informacijos apie EURES paslaugas rasite čia.

Parengta pagal Užimtumo tarnybos informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-15
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):