Užsieniečių darbas Lietuvoje

Pastaraisiais metais į Lietuvą atvyksta vis daugiau darbo ieškančių užsieniečių. Nors ES piliečiams įsidarbinimo ir gyvenimo Lietuvoje procesas yra pakankamai paprastas, atvykstantiesiems iš trečiųjų šalių norint įsidarbinti tenka pereiti nemažai procedūrų. 

Trečiųjų šalių pilietis atvykti dirbti į Lietuvą gali turėdamas vieną iš šių dokumentų:

 1. leidimą dirbti (daugiau informacijos apie leidimo dirbti išdavimą rasite čia);
 2. sprendimą dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams (daugiau informacijos rasite čia);
 3. sprendimą dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (daugiau informacijos rasite čia).

Kiekvienas dokumentas apibrėžia tiek specifinius reikalavimus darbuotojui ar darbo sutarčiai, tiek laikotarpį, kurį užsienietis galės legaliai gyventi Lietuvoje (kadangi Užimtumo tarnybos išduoti leidimai/sprendimai nesuteikia teisės gyventi Lietuvoje, kartu reikia turėti ir vizą arba leidimą gyventi).

Kuriems užsieniečiams nereikia įsigyti leidimo dirbti (arba sprendimo dėl atitikties darbo rinkos poreikiams)?

 • ES ir ELPA valstybių narių piliečiams
 • Užsieniečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi.
 • Trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra LR piliečių šeimos nariai IR turi leidimą laikinai gyventi, išduotą šeimos susijungimo atveju, arba leidimą nuolat gyventi, arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelę.
 • Trečiųjų šalių piliečiams, kurie gavo leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu. SVARBU: studijų laikotarpiu turite teisę dirbti ne daugiau kaip 20 val. per savaitę, išskyrus švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos nustatytą vasaros atostogų, numatytos praktikos laikotarpį. Darbo laiko apribojimas netaikomas magistratūroje ir doktorantūroje studijuojantiems užsieniečiams, taip pat užsieniečiams, užbaigusiems studijas arba mokymąsi Lietuvoje leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.
 • Užsieniečiui, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (šiuo atveju yra taikomos kvotos. Išnaudojus kvotą, užsieniečiai, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, privalo įsigyti leidimą dirbti. Nustatytų kvotų panaudojimą galima stebėti čia). 2022 metų trūkstamų profesijų sąrašą galite rasti čia.
 • Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti darbą pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą.
 • Užsieniečiui, kuriam bus mokamas užmokestis, ne mažesnis nei 3 vidutiniai mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai.
 • Užsieniečiui, kuris jau yra išdirbęs Lietuvoje 2 metus kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas ir nori pasikeisti leidimą laikinai gyventi.
 • Užsienietis, kuris neatvyksta į Lietuvos Respubliką ir ketina visą darbo laiką dirbti nuotoliniu būdu pagal darbo sutartį, sudarytą su įmone, vykdančia veiklą Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju, Lietuvos įmonei būtina tinkamai sudaryti darbo sutartį nuotoliniam darbui su užsieniečiu, taip pat nepamiršti užpildyti atitinkamą LDU pranešimą

Daugiau informacijos kas yra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti arba spredimą dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams rasite čia (penktasis skirnis "Užsiniečių darbas Lietuvos Respublikoje").

Užsienietis leidimą dirbti privalo gauti iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos arba numatyto darbo Lietuvos Respublikoje pradžios. Jeigu užsienietis kreipiasi dėl nacionalinės vizos išdavimo darbo pagrindu ir jo profesija neįeina į trūkstamų profesijų sąrašą, tuomet pirmiausia užsieniečio darbdavys turi kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimo dirbti išdavimo, gavus leidimą dirbti užsienietis gali teikti dokumentus nacionalinei vizai.

Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. Atkreipiame dėmesį, kad leidimas dirbi arba sprendimas dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams išduodamas jeigu užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.).

Leidimą dirbti užsieniečiui išduoda ir panaikina, leidimo dirbti galiojimo laiką pratęsia Užimtumo tarnyba

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos paskelbimo reikalavimas netaikomas užsieniečiui, kuris atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką (komandiruojamas užsienietis).

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybai 1 mėnesį nuo skelbimo apie laisvą darbo vietą galiojimo pabaigos.

Apačioje pateikiame apibendrintą skirtingų procesų aprašymą. Norėdami apie specifinį atvejį sužinoti daugiau, sekite lentelėje pateikiamas nuorodas.

Leidimas dirbti

Sprendimas dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams

Sprendimas dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams

• Paprastai išduodamas metams arba trumpiau (leidimas dirbti sezoninį darbą - iki 6 mėn. per 12 mėn. laikotarpį), jo pagrindu užsienietis būdamas savo kilmės šalyje gauna Nacionalinę D vizą.

• Dažniausiai darbdaviai, kurie planuoja įdarbinti užsieniečius pagal profesiją, kuri neįeina į trūkstamų profesijų sąrašą, kreipiasi dėl leidimo dirbti išdavimo į Užimtumo tarnybą. Gavus leidimą dirbti užsieniečiai teikia dokumentus gauti nacionalines vizas darbo pagrindu.

• Jeigu užsienietis ketina dirbti pagal profesiją, kuri įeina į trūkstamų profesijų sąrašą - leidimas dirbti nereikalingas (galioja kvotos principas). Užsienietis gali teikti dokumentus gauti nacionalinę vizą darbo pagrindu be leidimo dirbti. Išnaudojus kvotą, užsieniečiai, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, privalo įsigyti leidimą dirbti.

• Paprastai išduodamas 2 metams, jo pagrindu galima kreiptis dėl leidimo gyventi darbo pagrindu.

• Leidimas gyventi išduodamas darbo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 2 metams, gali būti pratęstas.

• Dažniausiai darbdaviai kreipiasi į Užimtumo tarnybą, kad gauti sprendimą dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams kai užsienietis ketina gauti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu ir užsieniečio profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą.

Jeigu užsienietis ketina dirbti pagal profesiją, kuri įeina į trūkstamų profesijų sąrašą - sprendimas dėl atitikties darbo rinkos poreikiams nereikalingas. Atvykus į Lietuvą su nacionaline viza, užsienietis gali teikti dokumentus gauti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu Migracijos Departamentui be sprendimo dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams.

• Išduodamas, jei turima aukšta profesinė kvalifikacija (aukštojo mokslo diplomas) arba ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis ir darbdavys mokės atlyginimą ne mažesnį nei 1,5 šalies vidutinio mėnesinio bruto atlyginimo darbo užmokestį. Šiuo atveju, jūs galite gauti mėlynąją kortelę (leidimas laikinai gyventi aukštos kvalifikacijos specialistams).

 Sprendimas dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams reikalingas jeigu ketinate gauti mėlynąją kortelę bet jūsų profesija nėra įtraukta į sąrašą profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje. 

• Jeigu jūsų mėnesinis darbo užmokestis Lietuvoje yra ne mažesnis negu 3 Lietuvos vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, galite kreiptis tiesiogiai į Migracijos Departamentą dėl mėlynosios kortelės išdavimo. Šiuo atveju, sprendimas dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nereikalingas.

Išdavimo tvarka

1. Darbdavys turi kreiptis į Užimtumo tarnybą ir užregistruoti laisvą darbo vietą.

2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, Užimtumo tarnyba tikrina, ar darbdavys atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai, nėra bankrutavęs ir kt.).

3. Užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis (ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtis pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus) turi būti tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, vykdyti.

4. Darbdavys įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui.

Daugiau informacijos rasite čia

Leidimai dirbti sezoninį darbą

1. Darbdavys turi kreiptis į Užimtumo tarnybą ir užregistruoti laisvą darbo vietą. 

2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, Užimtumo tarnyba  tikrina, ar darbdavys atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai, nėra bankrutavęs ir kt.).

3. Užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis (ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtis pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus) turi būti tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, vykdyti.

4. Darbdavys įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui.

Daugiau informacijos rasite čia

1. Darbdavys turi kreiptis į Užimtumo tarnybą ir užregistruoti laisvą darbo vietą. 

2. Prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, Užimtumo tarnyba tikrina, ar darbdavys atitinka visus reikalavimus (veikia legaliai, nėra bankrutavęs ir kt.).

3. Užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis (ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtis pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus) turi būti tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, vykdyti.

4. Darbdavys įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui.

Daugiau informacijos rasite čia

Parengta pagal Užimtumo tarnybos ir Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-01-03
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):