Nedarbo išmokos

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką (NSDI, plačiau žinoma kaip bedarbio pašalpa). Šios išmokos priklauso, jeigu jūs:

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos. 
 • registravotės Užimtumo tarnyboje;
 • Užimtumo tarnybos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas;
 • Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
 • per paskutinius 30 kalendorinių mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą;
 • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.

Nedarbo socialinio draudimo išmoką nuo 2020 m. taip pat gali gauti studentai, 

Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių jūs nesate išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau tokį laikotarpį esate dirbęs kitoje ES valstybėje narėje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jūs galite iš ankstesnės darbo vietos valstybės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius (ES, EEE šalyse ir Šveicarijoje toks dokumentas yra forma U1 PD). Tuomet užsienyje turėtas nedarbo draudimo stažas bus įskaitytas Lietuvoje.

Jei tokio dokumento nepristatysite, „Sodrai“ Lietuvoje privalėsite pateikti dokumentus, susijusius su darbu kitoje valstybėje narėje. Už socialines išmokas atsakingos skirtingų valstybių įstaigos susisieks tarpusavyje dėl duomenų gavimo (tai gali užtrukti iki keleto mėnesių).

Jeigu dirbote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje ir ten jums priklauso nedarbo išmoka, turite teisę išvykti ieškoti darbo į Lietuvą ir šiuo paieškos laikotarpiu gauti NSDI iš užsienio šalies (ją eksportuoti į Lietuvą). Nedarbo išmoką 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš ES valstybės, kurios darbo biržoje esate užsiregistravę, tačiau atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu:

 • šalyje, kurioje tapote bedarbiu (-e), turite teisę gauti nedarbo išmoką;
 • bent prieš 4 savaites užsiregistravote kaip darbo ieškantis asmuo šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e), užimtumo tarnybose;
 • paprašėte savo nacionalinių užimtumo tarnybų išduoti leidimą eksportuoti bedarbio pašalpą (NSDI išmokos eksporto dokumentas yra U2 PD);
 • grįžus į Lietuvą per 7 dienas užsiregistruosite Užimtumo tarnyboje ir reguliariai joje lankysitės.

Sugrįžus ne iš ES, EEE valstybių narių bei Šveicarijos ir ne iš šalių, su kuriomis Lietuva yra sudariusi dvišales sutartis dėl socialinės apsaugos, apimančias nedarbo išmokas (Ukraina, Baltarusija), nedarbo draustumo laikotarpiai nėra sumuojami.

Kaip gauti NSDI?

Pirmiausia reikia atvykti užsiregistruoti į teritorinę Užimtumo tarnybą, kurios sprendimu bus suteiktas bedarbio statusas. Užimtumo tarnyba, gavusi prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos „Sodrai“, kuri paskirs ir mokės išmoką. Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir mokėjimo trukmei nustatyti, gavimo.

Išmokos dydis

Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

 1. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 149,39 Eur, t.y. 23,27 proc. minimalios mėnesio algos (642 X 23,27 proc. = 149,39 Eur)
 2. Kintama dalis priklauso nuo turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

 1. pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį - 38,79 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų (įskaičiuojamos ir gautos išmokos iš „Sodros“);
 2. ketvirtą - šeštą mėnesį - 31,03 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų;
 3. septintą - devintą mėnesį - 23,27 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. 

Jei gaunate socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), netekto darbingumo periodinę kompensaciją ar ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, taip pat ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, Jums bus mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar išmokų sumą.

Darbuotojui, dirbusiam vienoje įmonėje 5 ir daugiau metų, atleidimo iš darbo atveju priklauso ir papildomos ilgalaikio darbo išmokos. Šios išmokos mokamos visiems darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Centrinio banko atleistus asmenims.

Jums priklausančios nedarbo išmokos dydį galite sužinoti pasinaudoję „Sodros“ skaičiuokle.

Ruošiamės grįžti į Lietuvą iš Vokietijos visam laikui. Jei registruosimės Užimtumo tarnyboje, ar mums priklausytų bedarbio pašalpa kol susirastumėme darbą?

Nedarbo išmoka Lietuvoje gali būti mokama tik tuo atveju, jeigu paskutinis draustumas yra Lietuvoje. Jeigu jūs išėjote iš darbo Vokietijoje, pasidomėkite, galbūt jūs galite gauti nedarbo išmoką ten. Tokiu atveju šią išmoką Jūs galėtumėte persikelti („eksportuoti“) į Lietuvą. Nedarbo išmoką bent 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš Vokietijos,  tačiau atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu:

 • Vokietijoje turite teisę gauti nedarbo išmoką;
 • bent prieš 4 savaites iki išvykimo užsiregistravote kaip darbo ieškantis asmuo Vokietijos užimtumo tarnyboje;
 • paprašėte Vokietijos užimtumo tarnynos išduoti leidimą eksportuoti nedarbo išmoką (NSDI išmokos eksporto dokumentas yra U2);
 • grįžę į Lietuvą per 7 dienas užsiregistruosite Užimtumo tarnyboje ir reguliariai joje lankysitės (taip pat turėsite pateikti dokumentą U2).

Parengta pagal Sodros informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-05-28
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!